top of page
Fonduehuis_Transparant.png

PRIVACY POLICY

1. VOORAFGAAND 

BV S.M. FONDUEHUIS, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Sint-Maartenstraat 12C en met ondernemingsnummer 0445.865.052 (hierna: “'Fonduehuis”) hecht veel waarde en belang aan je privacy  en de veilige verwerking van je persoonsgegevens bij het gebruik van de website https://www.t fonduehuisje.be/ (hierna: de “Website”). Wij willen de gegevens van de bezoekers (hierna: “Bezoekers”)  van onze Website optimaal beschermen tegen verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen en enige  andere onrechtmatige verwerking. 

Wij zullen je persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Europese  Verordening van 27 april betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de  verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: “AVG”)  evenals de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot  de verwerking van persoonsgegevens. 

Met deze Privacyverklaring wil Fonduehuis je als betrokkene, in de zin van de AVG, informeren over de  verwerkingen en je afdoend informeren, o.a. over je rechten als betrokkene.  

Fonduehuis wenst je er op te wijzen dat de verstrekking van bepaalde verplicht aangegeven  persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde betreft om onze diensten te kunnen leveren. Bij gebreke  aan voormelde persoonsgegevens zullen de diensten niet of slechts gebrekkig aangeboden kunnen worden  door Fonduehuis. 

Waar nodig zullen wij je als betrokkene om een geïnformeerde, vrije, ondubbelzinnige en specifieke  toestemming vragen voor het uitvoeren van bepaalde verwerkingshandelingen. 

Het is mogelijk dat ons privacy beleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze  zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring. Het is dan ook aan jou om op regelmatige basis  dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en  het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist. 

2. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS? 

Verwerkingsverantwoordelijke(n): 

In het kader van deze privacyverklaring, dewelke handelt over het gebruik van https://www.t fonduehuisje.be/ en het afsluiten van een overeenkomst met Fonduehuis, dient Fonduehuis beschouwd  te worden als de verwerkingsverantwoordelijke. Fonduehuis zal immers in dit verband alleen, of in  samenwerking met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens bepalen. 

U kan ons steeds bereiken door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens: 

BV Fonduehuis 

3000 Leuven, Sint-Maartenstraat 12C 

Ondernemingsnummer 0445.865.052

info@t-fonduehuisje.be 

https://www.t-fonduehuisje.be/ 

Verwerker(s) 

In het kader van haar dienstverlening naar jou toe kan het noodzakelijk zijn dat Fonduehuis persoonsgegevens verstrekt aan derden. 

Teneinde jou toe te laten optimaal gebruik te maken van de functionaliteiten van de website kan het  gebeuren dat jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan aanbieders van deze functionaliteiten. Deze  verstrekking van persoonsgegevens blijft uiterst beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor het aanbieden  van deze functionaliteiten. De ontvangers kunnen je steeds worden meegedeeld op verzoek. 

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT? 

Fonduehuis verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen  inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven.  Zo zal Fonduehuis in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel  deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze  Privacyverklaring. 

Een lijst van categorieën van persoonsgegevens die mogelijks worden verwerkt door je gebruik van de  Website of door het afsluiten van een Overeenkomst met Fonduehuis kan je hier terugvinden: 

- Persoonlijke identificatiegegevens; 

- Elektronische identificatiegegevens; 

- Persoonlijke bijzonderheden; 

- Mediagebruik. 

4. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN U PERSOONSGEGEVENS VERWERKT Fonduehuis verwerkt je persoonsgegevens om de door jouw gevraagde of ontvangen diensten op een  correcte wijze te leveren, evenals om de functionaliteiten van de website correct en op intuïtieve wijze aan  te bieden en waar nodig gepast te reageren op je verzoeken. Fonduehuis verwerkt jouw persoonsgegevens  daarnaast om jou als Bezoeker van de website te voorzien van een veilige, optimale en persoonlijke  gebruikerservaring.  

De verwerking van persoonsgegevensgegevens van Bezoekers is in hoofdzaak gericht op de volgende  specifieke doeleinden: 

- Om ons toe te laten contact op te nemen met jou naar aanleiding van jouw specifiek verzoek via e-mail; - Om ons toe te laten jouw reservering gemaakt via de voorziene bookingstool of via e-mail te bevestigen; - Om jouw onze nieuwsbrief te bezorgen, indien je je hiervoor hebt ingeschreven; - Ons toe te laten het gebruik van onze website te analyseren; 

- Om de website aan te passen aan je specifiek gebruik ervan; 

- Om fraude en misbruik te voorkomen. 

De Bezoeker verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan Fonduehuis en kan op die manier een zekere  controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig 2/5 zouden zijn, kan Fonduehuis beslissen in afwachting van de aanvulling of correctie bepaalde  functionaliteiten te schorsen.  

 

 

5. DOORGIFTE BUITEN DE EUROPEES ECONOMISCHE RUIMTE? 

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte.

 

6. JE RECHTEN ALS BETROKKENE 

6.1. Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens Fonduehuis verwerkt je persoonsgegevens enkel: 

- Conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit  oorspronkelijk doel; 

- Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking, al naargelang het  geval, wordt gesteund op volgende grondslagen: toestemming, gerechtvaardigd belang, uitvoering  overeenkomst of een wettelijke verplichting; 

- Op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel; 

- Op een juiste wijze; 

- In principe tijdens een periode gelijk aan vijf (5) jaar na de laatste activiteiten op de website of vijf  (5) jaar na uitvoering van de overeenkomst; 

- In gevallen door de wet bepaald, tijdens periode dewelke gelijk is aan de wettelijke bewaartermijn;  - Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige  verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging. 

6.2. Recht op inzage 

Elke Bezoeker dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van Fonduehuis uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer  dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens. 

Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën  persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de)  termijn (te bepalen) gedurende dewelke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten  die je kan uitoefenen overeenkomstig de AVG. 

Indien je wenst jouw recht op inzage / rectificatie / wissing te gebruiken, zal Fonduehuis hieraan gevolg  geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in je hoofde  bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@t-fonduehuisje.be

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Je  kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Fonduehuis.  Fonduehuis zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende  verklaring.  

Daarenboven heb je het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door Fonduehuis te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke Fonduehuis zal beoordelen:

3/5 

- Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn  verzameld of verwerkt; 

- Wanneer je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking; - Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende  gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan; 

- Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; 

- Wanneer jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting. 

6.3. Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar 

Je hebt het recht van Fonduehuis een beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende  elementen van toepassing is: 

- Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens; 

- De verwerking van Fonduehuis blijkt onrechtmatig en je wenst geen wissing van de  persoonsgegevens; 

- Fonduehuis heeft je persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch je  hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; - Fonduehuis dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te  beoordelen en dit gedurende deze periode. 

Je hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband houdende  redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Fonduehuis staakt hierna de  verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij Fonduehuis dwingende gerechtvaardigde gronden voor de  verwerking van jouw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw recht op bezwaar.  

Je hebt daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan geïndividualiseerde en volledig  geautomatiseerde besluitvorming wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit je in  aanzienlijke mate kan treffen. U kan echter steeds zelf ingrijpen op zulke besluitvorming of een menselijke  tussenkomst vorderen. 

Tot slot heb je het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens  voor direct marketing. 

Indien je wenst jouw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal Fonduehuis hieraan  gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via  aangetekende zending of via een mail naar: info@t-fonduehuisje.be

6.4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

Je hebt het recht om de aan Fonduehuis verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en  machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen  aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter  rust op jouw toestemming. 

Indien je wenst jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, zal Fonduehuis hieraan gevolg  geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende  zending of via een mail naar: info@t-fonduehuisje.be.

4/5 

6.5. Recht op vergetelheid 

Telkens wanneer je Fonduehuisterecht hebt verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt  te verwerken zal Fonduehuis elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit  onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. Je kan ook steeds informatie ontvangen over  deze ontvangers. 

6.6. Recht op het intrekken van je toestemming / recht om klacht in te dienen Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de  rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóórde intrekking daarvan onverlet.  Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens  door Fonduehuis bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten. 

Indien je wenst jouw toestemming in te trekken of jouw recht om een klacht in te dienen wil uitoefenen,  zal Fonduehuis hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag  gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@t-fonduehuisje.be

6.7. Recht op informatie en transparantie 

Bij de uitoefening van je rechten zal Fonduehuis steeds handelen in overeenstemming met de AVG en  zodoende alle in de AVG vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en  gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke je in een eenvoudige taal zal ontvangen. 

De termijnen voor het beantwoorden van je verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden,  waaronder de complexiteit / veelheid van je verzoeken, verlengd worden. Fonduehuiszal je daartoe binnen  één (1) maand na ontvangst van je verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van  deze verlenging. 

7. VEILIGE VERWERKING 

Fonduehuis erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van  gegevensbescherming.  

Daarom neemt Fonduehuis gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens  te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te  voorkomen.

 

8. COOKIES 

Tijdens het gebruik van de website kunnen zogenaamde “cookies” op je opslag worden geplaatst teneinde  bepaalde keuzes van de terugkerende Bezoeker te herinneren of om je bepaalde functionaliteiten aan te  bieden. 

Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze verklaring inzake cookies, beschikbaar op de website.

bottom of page